9-Vjecare

Home / 9-Vjecare

Arsimi i mesëm i ulët

Numri maksimal i nxënësve për çdo klasë është 15.
Veç programit të detyruar dhe të miratuar nga MAS, nxënësit zhvillojnë gjuhën e huaj angleze 3 herë në javë dhe gjuhën e huaj gjermane 2 orë në javë.Në shkollë nxënësit organizohen për të zhvilluar aftësitë e tyre përmes klubeve, të tilla si: i shkencave, linguistik, i fotografisë, i crafteve e i sporteve.
Nxënësit qëndrojnë në shkollë në orarin 8:00 – 14:20 dhe në një javë mësimore zhvillojnë 32 orë mësim e veprimtari. Në një ditë mësimore, përveç pushimeve të shkurtra mes orëve, nxënësit kanë edhe një pushim 35 minutësh pas orës së katërt, kohë kur konsumojnë edhe drekën.
Gjatë ditës, në orarin mësimor janë parashikuar edhe orë studimi, të cilat shërbëjnë për përforcimin e njohurive. Shkolla aplikon orë konsultimi në lëndët shkencore e gjuhë shqipe.